Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου με την επωνυμία «Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. Αριστείας»

 

Άρθρο 1

Ίδρυση – Επωνυμία

Με το παρόν ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προς ίδρυση σχολείου Αριστείας για την καλλιέργεια σ’ αυτό σφαιρικά των νέων ως προς την Π-ροσωπικότητα, τις Α-ξίες, τις Ι-δέες, τη Δ-ημιουργικότητα, την Ε-κπαίδευση, τα Ι-δανικά και την Α-νάπτυξή τους.

Η επωνυμία του Σωματείου ορίζεται σε «Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. Αριστείας». Για τις σχέσεις του Σωματείου με την αλλοδαπή η επωνυμία του Σωματείου θα είναι η πιστή μετάφρασή της στην αγγλική γλώσσα «Education for Excellence».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Άρθρο 3

Σκοπός

I.Ο σκοπός του Σωματείου είναι :

 1. Η εκπόνηση μελετών και η διεξαγωγή ερευνών με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία Σχολείου Αριστείας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το Σχολείο Αριστείας θα έχει ως στόχο τη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για μαθητές με υψηλές μαθησιακές δυνατότητες, την ανάδειξη, καλλιέργεια και μεγιστοποίηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων, δεξιοτήτων και ταλέντων τους, καθώς και την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους (νοητική, συναισθηματική και ψυχοσωματική), ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες με δημιουργική σκέψη, κριτική ικανότητα και συναίσθηση ατομικής και κοινωνικής υπευθυνότητας, και να διακονούν με αποτελεσματικό τρόπο το κοινωνικό σύνολο.
 1. Η διαμόρφωση θέσεων για θέματα Παιδείας και ειδικότερα για αυτά που αφορούν στη φιλοσοφία και στις σύγχρονες θεωρίες για την Αριστεία στην Εκπαίδευση (Έρευνες, Μελέτες, Παρεμβάσεις), στο πλαίσιο ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου, κοινωνικού, επιστημονικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος.
 2. Η προβολή των σκοπών του Σωματείου με ενημέρωση των πολιτών και παρεμβάσεις συνεργασίες (δημοσιεύσεις, διαλέξεις, συνέδρια, κ.λπ.) σε σχετικούς με το Σωματείο φορείς, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
 3. Η διοργάνωση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε καινοτόμες διαδικασίες και μεθόδους που βελτιώνουν την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα και οδηγούν στην Αριστεία.
 4. Ο εντοπισμός ευκαιριών για παρακολούθηση προγραμμάτων Αριστείας από μαθητές και φοιτητές. Αναζήτηση μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων επί θεμάτων Αριστείας για εκπαιδευτικούς. Υποστήριξη όλων των παραπάνω με αναζήτηση υποτροφιών.

II.Για την υλοποίηση των σκοπών του, το Σωματείο δύναται :

 1. Να αναπτύσσει επικοινωνία και συνεργασία με Σχολεία, Εκπαιδευτικούς οργανισμούς, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Δίκτυα, Διεθνείς οργανώσεις, Ιδρύματα που δραστηριοποιούνται σε τομείς συγγενείς με τους σκοπούς του Σωματείου, εντός και εκτός Ελλάδας.
 2. Να διοργανώνει εκδηλώσεις και δραστηριότητες που θα αποφέρουν πόρους για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου.
 3. Να αναζητά πρόσωπα, οργανισμούς, επιχειρηματικούς φορείς πρόθυμους να συνεισφέρουν για τους σκοπούς του Σωματείου (δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις).
 4. Να ζητά την υποστήριξη των Κρατικών, Διακρατικών και Ιδιωτικών Οργανισμών καθώς και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, για την πραγματοποίηση μελετών, ερευνητικών προγραμμάτων, επιστημονικών συμποσίων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων σε θέματα που αφορούν τους σκοπούς του Σωματείου.
 5. Να ενημερώνει και να προάγει τους σκοπούς και τα προγράμματα του Σωματείου, να βοηθά στην ανταλλαγή της γνώσης και της σχετικής εμπειρίας, την επικοινωνία και τη συνεργασία, αξιοποιώντας όλα τα επικοινωνιακά μέσα, έντυπα και ηλεκτρονικά.
 6. Να προκηρύσσει διαγωνισμούς για τη συγγραφή και βράβευση μελετών ή των έργων που θα προάγουν σαφώς τους σκοπούς του Σωματείου.
 7. Να αξιοποιεί κάθε άλλο νόμιμο μέσο για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

Άρθρο 4

Μέλη

Ι. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε α) Ιδρυτικά και β) Τακτικά.

ΙΙ. Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα κατά το ελληνικό δίκαιο ή κατά το δίκαιο της ιθαγένειάς του και διακρίνεται για το ήθος του, το κύρος του και την εν γένει δραστηριότητά του.

ΙΙΙ.Κάθε υποψηφιότητα εγγραφής νέου μέλους πρέπει να προτείνεται εγγράφως και να υποστηρίζεται από τρία (3) τουλάχιστον Ιδρυτικά ή Τακτικά μέλη.

Άρθρο 5

Ιδρυτικά Μέλη

Ιδρυτικά μέλη είναι αυτά που υπογράφουν την ιδρυτική πράξη του Σωματείου. Τα Ιδρυτικά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα Τακτικά μέλη.

Άρθρο 6

Τακτικά Μέλη

Τακτικά μέλη εκλέγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του καταστατικού και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 7

Εκλογή Τακτικών Μελών

Τακτικά μέλη εκλέγονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία των έξι (6) επί συνόλου επτά (7) μελών του, μετά από υποβολή έγγραφης πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο από τρία (3) τουλάχιστον Ιδρυτικά ή Τακτικά μέλη. Η πρόταση αυτή πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από δήλωση, ότι αυτός που προτείνεται ως Τακτικό μέλος έλαβε γνώση του παρόντος καταστατικού και αποδέχεται ανεπιφύλακτα αυτό. Τη σχετική πρόταση προσυπογράφει και το προτεινόμενο μέλος. Τα μέλη που προτείνουν, οφείλουν να δίνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε κάθε μέλος αυτού σχετικές πληροφορίες που θα ζητηθούν, αναφορικά με το προτεινόμενο μέλος, το οποίο πρέπει να έχει καταξιωμένη επαγγελματική πορεία, έξωθεν καλή μαρτυρία, να διακρίνεται για ομαδικό πνεύμα, να έχει σχέση με την παιδεία ή να έχει το προς ταύτην ενδιαφέρον και να έχει διάθεση συμβολής στην επίτευξη του καταστατικού σκοπού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εξέταση της πρότασης και συγκέντρωση των απαραιτήτων στοιχείων και πληροφοριών αποφασίζει για την είσοδο του νέου μέλους ως Τακτικού μέλους.

Άρθρο 8

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Μελών

I.Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται με συναίνεση όλων των μελών του Σωματείου.

II.Ειδικότερα:

  Όλα τα μέλη οφείλουν :

i.Να συμβάλουν στην εκπλήρωση του σκοπού του Σωματείου.

ii.Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου.

iii.Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Σωματείου.

iv.Να καταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο.

v.Να καταβάλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σωματείο.

vi.Να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αφορά τα σωματεία, και τις διατάξεις του καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα σωματεία, και του καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο και την αποβολή (διαγραφή) τους από το Σωματείο.

Άρθρο 9

Αποχώρηση Μελών

I.Επιτρέπεται πάντοτε η αποχώρηση μελών από το Σωματείο. Η αποχώρηση του μέλους πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στη Διοίκηση του Σωματείου τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Το μέλος του Σωματείου που αποχωρεί, οφείλει ολόκληρη τη συνδρομή του έτους μέσα στο οποίο υποβάλλει την παραίτησή του.

II.Το μέλος που αποχώρησε, δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου.

Άρθρο 10

Αποβολή Μελών

I.Η μη τήρηση των υποχρεώσεων των μελών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 του παρόντος, καθώς και της κείμενης νομοθεσίας για τα σωματεία επισείει πειθαρχικό έλεγχο και διαγραφή του μέλους που παρέβη τους σχετικούς κανόνες.

II.Η επιβολή πειθαρχικής ποινής και η διαγραφή μέλους θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των πέντε (5) επί συνόλου επτά (7) μελών του.

III.Πειθαρχική ποινή νοείται η παρατήρηση. Επιβολή πειθαρχικής ποινής σε μέλος τρεις (3) φορές επισύρει τη διαγραφή του.

IV.Όλα τα Τακτικά μέλη θα καταβάλλουν εφάπαξ τέλος εγγραφής πενήντα (50,00) Ευρώ και ετήσια συνδρομή πενήντα (50,00) Ευρώ. Οι συνδρομές θα καταβάλλονται στον Ταμία την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Κάθε μέλος που η συνδρομή του δεν θα καταβάλλεται για τρία (3) συνεχή χρόνια, θα αποβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Διοίκηση του Σωματείου

I.Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία τριών ετών, τα μέλη του οποίου εκλέγονται από τη Συνέλευση των μελών του Σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπροέδρους, τον Γραμματέα και τον Ταμία με διάρκεια θητείας τρία (3) χρόνια.

II.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό.

III.Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία του Σωματείου κατά τις διακρίσεις του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού και ασκεί κάθε πράξη που καλύπτεται από τον καταστατικό σκοπό (π.χ. δάνειο εγγύηση).

IV.Την εποπτεία και έλεγχο των οργάνων της διοίκησης έχει η Συνέλευση των μελών του Σωματείου και έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να τα παύει, χωρίς να θίγεται το δικαίωμά τους να απαιτήσουν την αμοιβή που έχει συμφωνηθεί. Η Συνέλευση έχει το δικαίωμα να παύει τα όργανα της διοίκησης για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους και για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση

Άρθρο 12

Πλήρωση Κενής Θέσης

Αν μέσα στην εξαετία κενωθεί κάποια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτή συμπληρώνεται από μέλος, που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.

 Άρθρο 13

Εκπροσώπηση του Σωματείου

Ι.Το Σωματείο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ενεργεί κάθε δικαστική και εξώδικη υπόθεση. Αν τυχόν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αυτός αντικαθίσταται από τον Α΄ Αντιπρόεδρο, και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθίσταται από τον Β΄ Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να ορίζει ένα μέλος του Σωματείου για να το εκπροσωπήσει εξωδίκως.

ΙΙ.Ο Πρόεδρος εποπτεύει την τήρηση του καταστατικού και των κανονισμών, συγκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει σ’ αυτές και εκτελεί τις αποφάσεις τους.

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες Γραμματέα

Ι.Ο Γραμματέας φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών των συνελεύσεων, όπως επίσης και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. Επίσης, τηρεί τα σχετικά βιβλία. Φροντίζει για την αλληλογραφία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα και τις προσκλήσεις προς τους ξένους. Παραλαμβάνει τα εισερχόμενα έγγραφα και φροντίζει για την πρωτοκόλληση και διεκπεραίωσή τους.

ΙΙ.Φροντίζει για την τήρηση της τάξεως του Αρχείου. Κανένα έγγραφο δεν δημοσιεύεται και δεν τοιχοκολλάται στο Σωματείο, χωρίς ειδική άδεια από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Αν τυχόν ο Γραμματέας κωλύεται, αναπληρώνεται από έναν από τους συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες Ταμία

Ι. Ο Ταμίας φροντίζει για τις εισπράξεις και εκτελεί τις δαπάνες μετά από θεώρηση από τον Πρόεδρο ή το Γραμματέα, υπογράφει τις εξοφλήσεις, τηρεί τακτικά τα βιβλία διαχειρίσεως και δίνει για όλα εξηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Υποβάλλει κάθε χρόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Απολογισμό και Ισολογισμό, μαζί με τον Προϋπολογισμό του επομένου χρόνου, και κάθε εξάμηνο υποβάλλει επίσης συνοπτική κατάσταση του Ταμείου.

ΙΙ. Μαζί με τη συνοπτική αυτή κατάσταση, πρέπει να υποβάλλει κάθε εξάμηνο στο Συμβούλιο και μία κατάσταση αυτών που τυχόν καθυστερούν τις συνδρομές ή άλλες υποχρεώσεις των μελών του Σωματείου. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διαχείρισή του. Αν τυχόν ο Ταμίας κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνεται από έναν από τους συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΙΙΙ. Κάθε ταμειακό υπόλοιπο, που υπερβαίνει σε μετρητά το ποσό των τριακοσίων (300,00) Ευρώ, κατατίθεται σε μία Τράπεζα, από την οποία αποσύρεται το σύνολο ή μέρος από το ποσό, που κατατέθηκε, με εξουσιοδότηση, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται, από τον αναπληρωτή του και τον Ταμία του Σωματείου.

ΙV. Το παραπάνω ποσό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των παρόντων.

V. Οιαδήποτε άλλης φύσεως ανάληψη χρηματικής υποχρεώσεως, συμπεριλαμβανομένου και του δανεισμού, που διενεργείται και με Τράπεζες, πραγματοποιείται με εξουσιοδότηση, που φέρει τις υπογραφές του Προέδρου ή του Γραμματέα και του Ταμία του Σωματείου.

Άρθρο 16

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση, όταν υπάρχει λόγος, στην Έδρα του Σωματείου ή και σε άλλη πόλη της Ελλάδος.

ΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου ή με αίτηση δύο (2) μελών του.

ΙΙΙ. Σε κάθε συνεδρίαση προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφο, που περιέχει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 17

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα αυτοπροσώπως τέσσερα (4) μέλη του, εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.

ΙΙ. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου καθένα από τα παρόντα μέλη μπορεί να εκπροσωπήσει ένα μόνο από τα απόντα μέλη με έγγραφη εξουσιοδότησή του.

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο προωθεί το σκοπό του Σωματείου, διαχειρίζεται την περιουσία του, μεριμνά για την επίλυση όλων των ζητημάτων και ενεργεί όλες τις πράξεις διοικήσεως, που δεν υπάγονται, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό ή το νόμο, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

ΙΙ. Ειδικότερα, μεριμνά για την τήρηση του μητρώου των μελών, της σφραγίδας του Σωματείου και κάθε άλλου λογιστικού ή άλλου χρήσιμου βιβλίου για τη λειτουργία του Σωματείου σύμφωνα με το νόμο. Καταρτίζει τους αναγκαίους κανονισμούς και φροντίζει για την πιστή τήρησή τους.

ΙΙΙ. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει και αποφασίζει για κάθε έκτακτη δαπάνη, που υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000,00) Ευρώ. Οι δαπάνες, που είναι μικρότερες από αυτό το ποσό, διατίθενται με απόφαση του Προέδρου. Το παραπάνω ποσό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΙV. Η απόκτηση από το Σωματείο εξ επαχθούς αιτίας ή η διάθεση με οιονδήποτε τρόπο, ακινήτων ή παγίων εγκαταστάσεων, γίνεται πάντα μετά από έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπάλληλοι και το εν γένει προσωπικό του Σωματείου διορίζονται και απολύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

V. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει τις εξουσίες του εν όλω ή μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού.

Άρθρο 19

Γενικές Συνελεύσεις

Τακτική

Ι. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, που αποτελείται από τα Ιδρυτικά και Τακτικά μέλη του που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο, αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου, και αποφαίνεται πάνω στα θέματα που περιέχονται στην ημερήσια διάταξη.

ΙΙ. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε χρόνο και σε χρόνο που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, και είναι αποκλειστικά αρμόδια : α) για την έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε, β) για την έγκριση του Απολογισμού και του Ισολογισμού του χρόνου που έληξε, και του Προϋπολογισμού του χρόνου που άρχισε,              γ) για την έγκριση της έκθεσης των Ελεγκτών, δ) για την εκλογή δύο (2) τακτικών ελεγκτών και δύο (2) αναπληρωματικών για το χρόνο που άρχισε.

ΙΙΙ. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να συζητηθούν και οποιαδήποτε άλλα θέματα αναφέρονται, υπό την επιφύλαξη εκείνων των θεμάτων που αποκλειστικά είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, αρκεί αυτά να προσδιοριστούν από πριν στην πρόσκληση, που αναφέρεται στη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

ΙV. Ειδικά, η πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την ίδρυση του Σωματείου πρέπει να συγκληθεί μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από της ιδρύσεώς του προς εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.

Άρθρο 20

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται έκτακτα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από έγγραφη αίτηση τού ενός πέμπτου (1/5) των Ιδρυτικών και Τακτικών μελών του Σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Ταμείο αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως. Σε αυτήν την αίτηση διατυπώνονται υποχρεωτικά τα θέματα, για τα οποία πρέπει να αποφασίσει η Συνέλευση.

Άρθρο 21

Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης

Ι. Σε περίπτωση τακτικής ή έκτακτης σύγκλησης Συνέλευσης, στέλλονται προσκλήσεις δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

ΙΙ. Απαγορεύεται κάθε συζήτηση προτάσεως που αναφέρεται σε θέμα, που δεν γράφτηκε στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν η γενική συνέλευση αποφασίσει να συζητήσει και θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 22

Απαρτία και λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα ταμειακά ενημερωμένα Τακτικά ή Ιδρυτικά μέλη του Σωματείου. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Συνέλευση ένα το πολύ μέλος, μετά από έγγραφη εξουσιοδότησή του, που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ημέρα που ορίστηκε, συνέρχεται χωρίς άλλη πρόσκληση αυτοδικαίως νέα Συνέλευση, την ίδια μέρα και ώρα τής αμέσως επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο, οπότε η Συνέλευση συγκροτείται νόμιμα από τα μέλη που εμφανίστηκαν, και που αντιπροσωπεύονται, και που έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους προς το Ταμείο του Σωματείου. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο και στο παρόν καταστατικό, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 23

Τρόπος Άσκησης του Δικαιώματος Ψήφου

Κάθε μέλος του Σωματείου έχει μία ψήφο. Η ψηφοφορία στις Συνελεύσεις γίνεται με ανάταση του χεριού.

Άρθρο 24

Εσωτερική Τάξη του Σωματείου

Όλα όσα έχουν σχέση με τη δράση, λειτουργία και τάξη του Σωματείου ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς, που συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε μέλη αυτού, ή του Σωματείου, ή και σε υπαλλήλους του, καθώς και σε Επιτροπές που αυτό συνιστά, την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του ή την εκτέλεση ειδικών έργων.

Άρθρο 25

Τροποποίηση του Καταστατικού

Οι προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το ένα τρίτο (1/3) των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ενώ η τροποποίηση αποφασίζεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό και απαρτίζεται από το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση η λύση του Σωματείου.

Άρθρο 26

Διάλυση του Σωματείου

Ι. Η λύση του Σωματείου αποφασίζεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό και απαρτίζεται από το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΙΙ. Τη διάλυση του Σωματείου εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση σπουδαίου λόγου.

ΙΙΙ. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί το Σωματείο, αν το ζητήσει η διοίκησή του ή το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του, ή η Εποπτεύουσα Αρχή (Νομαρχία) :

α) Αν η λειτουργία του Σωματείου δεν είναι σύμφωνη με το καταστατικό λόγω μείωσης του αριθμού των μελών του ή από άλλα αίτια.

β) Αν ο σκοπός του Σωματείου εκπληρώθηκε ή αν μετά από μακροχρόνια αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός του έχει εγκαταλειφθεί.

γ) Αν το Σωματείο επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που ορίζει το καταστατικό, ή αν ο σκοπός και η εν γένει λειτουργία του Σωματείου έχουν καταστεί παράνομοι, ανήθικοι ή αντικείμενοι στη δημόσια τάξη.

Άρθρο 27

Εκκαθάριση του Σωματείου

I.Η εκκαθάριση του Σωματείου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας.

II.Οι εκκαθαριστές διορίζονται από τη Συνέλευση των μελών του Σωματείου.                          

Άρθρο 28

Τύχη της περιουσίας του Σωματείου σε περίπτωση λύσης

Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διάλυσης δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, η περιουσία του Σωματείου περιέρχεται πάντοτε σε μη κερδοσκοπικό φορέα του ιδίου ή συναφούς σκοπού.

Άρθρο 29

Σφραγίδα – Λογότυπο

Η σφραγίδα του Σωματείου θα είναι οβάλ, θα αναγράφει περιμετρικά την επωνυμία του Σωματείου, ήτοι «Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. Αριστείας» και σε πιστή μετάφρασή της στην αγγλική γλώσσα και στη μέση το έτος ίδρυσης του Σωματείου.

Άρθρο 30

Πόροι του Σωματείου

Πόροι του Σωματείου θα είναι οι συνδρομές, εισφορές, δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες και κληροδοσίες και γενικά όσα αναφέρονται στο άρθρο 3 υπό ΙΙ του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 31

Τελική Διάταξη

Το καταστατικό αυτό, που αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα, εγκρίνεται σήμερα κατ’ άρθρον και στο σύνολό του από τα Ιδρυτικά μέλη που συνεδρίασαν σήμερα στην Αθήνα, και υπογράφεται από αυτά όπως παρακάτω :

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2013

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ