Το προφίλ
Το προφίλ

Το Σωματείο «Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. Αριστείας» είναι μια σύνθεση εθελοντών – ενεργών πολιτών και συλλογικών οραμάτων, που συγκρότησε μια ομάδα πανεπιστημιακών, εκπαιδευτικών, επιστημόνων, επιχειρηματιών και συμβούλων, οι οποίοι πιστεύουν ότι σταθερές και ουσιαστικές προοπτικές προόδου σε μια χώρα φέρνει κατά κύριο λόγο η Παιδεία της (η Εκπαίδευση).

Παιδεία η οποία αφενός λαμβάνει υπόψη της τις ατομικές δυνατότητες κάθε μαθητή αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές ικανότητες, τα χαρίσματα και τα ταλέντα του και αφετέρου παρέχει το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον, που θα ενεργοποιεί και θα αναπτύσσει πλήρως το δυναμικό του, τόσο το ακαδημαϊκό, όσο και το συναισθηματικό και κοινωνικό.

Παιδεία που παρέχει ίσες ευκαιρίες μάθησης,  χάρη σε ειδικά διαμορφωμένα, αναλυτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, υλοποιημένα από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Προγράμματα που  απευθύνονται, δίχως διάκριση, μέσω της ανάδειξης και υποστήριξης της προσωπικότητάς τους, σε μαθητές ικανούς να τα παρακολουθήσουν αλλά και να τα εμπλουτίσουν.

Τα αρχικά  του λογότυπου «Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. Αριστείας», αναφέρονται στη σφαιρική καλλιέργεια των νέων ως προς:
την Π-ροσωπικότητα, τις Α-ξίες, τις Ι-δέες, τη Δ-ημιουργηκότητα, την Ε-κπαίδευση, τα Ι-δανικά, την Α-νάπτυξη τους.