Το Όραμα
Το Όραμα

Το Σωματείο «Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. Αριστείας» οραματίζεται να συμβάλλει στη διάδοση της ιδέας της Αριστείας και στην βέλτιστη, αποδοτική εκπαίδευση των χαρισματικών, ταλαντούχων και με ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες παιδιών.

Έτσι, η Αριστεία ορίζεται ως η αναγκαία και ικανή συνθήκη για ανάδειξη δυνητικών και υπαρχουσών ικανοτήτων, συμβατών με την ατομικότητα και προσωπικότητα κάθε παιδιού, χωρίς καμία διάκριση πλην εκείνης που το ίδιο παρουσιάζει ως μοναδική περίπτωση ατόμου με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ιδιότητες.